Onze visie aan de hand van een aantal managementthema’s:

Accountability: Verantwoording afleggen over de wijze waarop en de mate waarin plannen zijn gerealiseerd. Dat vraagt u (terecht) van ons maar wij vragen dat ook van u.

Giuseppe Di Lampedusa QuoteChange management: Een succesvolle organisatie speelt in op trends, mogelijkheden, beperkingen en risico’s. Dat vraagt aanpassing van de interne organisatie en mogelijk ook van andere stakeholders. Goed verandermanagement stelt de juiste prioriteiten, creëert draagvlak en organiseert het proces.

Compliance: Het voldoen aan bestaande (en toekomstige) wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de continuïteit van een organisatie maar ook een potentiële bron voor innovatie en vernieuwing.

Effectiviteit: De mate waarin een organisatie haar doelstellingen bereikt. Het is belangrijk om gestelde doelen vast te leggen en te communiceren. Dat vereenvoudigt tevens de accountability van een organisatie.

Efficiëntie: Een organisatie moet optimaal gebruik maken van de beschikbare resources; verspilling is uit den boze. Een te sterke focus op efficiëntie kan een organisatie echter ook kwetsbaar maken als zij daardoor minder in staat is zich aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. En efficiëntie gaat niet alleen over de eigen organisatie maar ook over de keten.

Golden circle: In 2009 presenteerde Simon Sinek tijdens een TED Talk zijn inspirerende visie op de onderscheidende kracht van succesvolle leiders en organisaties. Zij werken primair vanuit de ‘Big Why’, een richtinggevende visie die altijd de ultieme basis blijft voor verantwoording. Het ‘How’ beschrijft alleen de methode die invulling geeft aan deze visie en het ‘What’ geeft aan wat er moet gebeuren. 

ISO 26000: Een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in een organisatie. Het geeft bedrijven een normatief kader om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden zelf te bepalen en geeft adviezen over het structureel invoeren van MVO.

Ketendenken: Verantwoord ondernemen is meer dan goedkoop inkopen en duur verkopen. Uiteindelijk gaat niet alleen om de beste prijs maar ook om toegevoegde waarde in termen van kennis en netwerken, ofwel samenwerking. Bedrijven die willen investeren in hun positie in de keten hebben naast een goed plan ook moed, durf en leiderschap nodig omdat zij zich open moeten opstellen. Dit vereist vaak een cultuuromslag in het denken van medewerkers op alle niveaus.

Leiderschap: De wijze waarop invulling wordt gegeven aan leiderschap hangt sterk af van de activiteiten en de fase waarin de organisatie zich bevindt. Wel zijn wij van mening dat een leider per definitie dienend moet zijn voor de onderneming.

Strategie: Vertaling van een visie naar de dienstverlening van de organisatie inclusief de wijze waarop middelen worden ingezet om doelen te bereiken. Met een goede strategie kan een organisatie een onderscheidende positie innemen ten opzichte van haar concurrenten in een competitieve omgeving.

Operational excellence: De strategie bepaalt waar prioriteiten liggen en in welke mate de activiteiten effectief en efficiënt zouden moeten worden georganiseerd. In veel gevallen ligt er een aanzienlijk onbenut verbeterpotentieel bij de interne organisatie. Door een open dialoog tussen verschillende functies ontstaat begrip en inzicht in knelpunten en onbenutte mogelijkheden.

Planmatig: Activiteiten zo organiseren dat de resultaten die gehaald moeten worden binnen de gestelde tijd en met de aanwezige middelen worden gerealiseerd. Een duidelijk plan helpt bij het managen van de verwachtingen.

Transparantie: Transparantie gaat over openheid, zichtbaarheid, toegankelijkheid en vooral verantwoordelijkheid. Door inzicht te creëren is het gemakkelijker om probleemgebieden te identificeren, oplossingen te bedenken en te implementeren.

Waarde: In economische termen wordt de waarde van een onderneming bepaald door de zekerheid waarmee op lange termijn geld kan worden gegenereerd. Waardebepaling geschiedt meestal door middel van de zogenaamde ‘Discounted Cash Flow’-methode. Door een integraal risicobeleid dat zich vertaalt in een consistent verbeterprogramma, stijgt de waarde van een onderneming.

Levels Of Value